Przejdź do treści

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna i polityka prywatności

Korzystanie z niniejszej Strony musi być zgodne z poniższymi warunkami.

Strona internetowa jest własnością:

VitalAire Sp. z o.o.

Adres siedziby:
ul. Strzeszyńska 33; 60-479 Poznań, Polska

 

Własność intelektualna

VitalAire Sp. z o.o. (" VITALAIRE” albo „my") oferuje odwiedzającym oraz użytkownikom dostęp do niniejszej strony w oparciu o ich zgodę (i przy założeniu udzielenia tej zgody) na poniższe warunki. VitalAire Sp.zo.o. niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejszą licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez VitalAire Sp.z o.o. na stronie internetowej są prawnie chronione.

VitalAire Sp.zo.o. jest właścicielem, zastrzega sobie i zachowuje wszelkie prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, znaki usługowe nazwy handlowe, logo i inne dane pochodzenia, w tym, między innymi, nazwa domeny VitalAire Sp.z o.o., znajdujące się na tej stronie internetowej są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy VitalAire Sp.z o.o. lub strony trzeciej, która udzieliła VitalAire Sp.z o.o. prawa do wykorzystania ich na tej witrynie. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody VitalAire Sp.z o.o. lub strony trzeciej. VitalAire Sp.z o.o. i / lub zewnętrzni dostawcy treści pozostają właścicielami informacji zawartych na stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa praw własności w stosunku do tych informacji poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie. 

Dla Państwa wygody, VitalAire Sp.z o.o. odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony odsyłać mogą inne odnośniki z stron internetowych, zarówno znanych, jak i nieznanych Vital Aire Sp.z o.o. VitalAire Sp.z o.o. nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że VitalAire Sp.z o.o. sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest z taką stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że VitalAire Sp. z.o.o. upoważniła powiązaną stronę internetową do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych należących do VitalAire Sp. z.o.o. 

Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Poszanowanie prywatności i wykorzystywanie danych osobowych

Prywatność i bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne. Polityka VitalAire Sp.zo.o. zakłada poszanowanie i ochronę prywatności użytkowników niniejszej strony internetowej. Nie ujawnimy dobrowolnie informacji o naszych klientach lub innych użytkownikach naszej strony internetowej umożliwiających ich identyfikację bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika

Etyka i wykorzystywanie zebranych danych

Podczas korzystania ze strony internetowej VitalAirem Sp. z.o.o prosi o konkretne rodzaje danych.
Administratorem Państwa danych jest VitalAire Sp. z o.o.
W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zamówienia oraz w przypadku narzędzi online,  służących do zapewnienia wsparcia klientom, prosimy o podanie informacji, które umożliwią nam usprawnienie działania naszej strony, udzielenie wsparcia technicznego oraz pomogą nam w realizacji działań następczych po Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli informacje, o które prosimy, nie będą konieczne do wypełnienia wniosku, zostaną Państwo o tym poinformowani, a ich udzielenie będzie całkowicie dobrowolne. Jednak wyrażając zgodę na warunki korzystania z niniejszej strony internetowej, upoważniają nas Państwo jednocześnie do zbierania ww. informacji. Możemy poprosić o Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności, informację o preferencjach, numer klienta i inne podobne dane osobowe potrzebne do świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług.

VitalAire Sp.z o.o. wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych informuje o sposobach przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

CEL

PODSTAWA PRAWNA

Ustalenie Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ

Przetwarzanie Państwa danych w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną.

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej.

art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczeń.

art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lekarskich lub zwolnień.

art. 9 ust. 2 lit h)  RODO w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

Zapewnienie  odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, aby mogli Państwo poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały Państwa prawa do prywatności; jednocześnie mogą Państwo w każdej chwili poinformować nas, że nie chcą Państwo otrzymywać od nas takich treści – wtedy je zablokujemy.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.

art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Realizowanie praw pacjenta w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej oraz stanu zdrowia osobom upoważnionym przez pacjenta poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub osobiście.

Art. 6 ust.1 lit c RODO w zw. z art. 9  ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ;

Art. 6 ust. 1 lit. B RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora jakim jest opieka około obsługowa pacjenta

VitalAire Sp. z.o.o. przetwarza także dane osobowe podawane przez Państwa w trakcie kontaktów biznesowych i wymiany korespondencji z nami, m.in. drogą e-mailową, poprzez rozmowy z wykorzystaniem narzędzi i platform dostarczonych przez VitalAire Sp. z.o.o lub w związku z wirtualną przestrzenią roboczą oraz narzędziami współpracy wykorzystywanymi przez VitalAire Sp.zo.o. Metody te oparte są na uzasadnionym interesie VitalAire Sp. z.o.o, mającym na celu utrzymywanie relacji z Państwem poprzez rozpatrywanie wniosków, pytań oraz poprawę jakości świadczonych usług, a także zapewnienie dostępności tych narzędzi, ich prawidłowego wykorzystania, kontroli nad nimi oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego i poufności informacji.

Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania:

 • w celu podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej;
 • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej;
 • w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń;
 • w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej;
 • jest niezbędny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jeżeli podają nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, niemniej pozwala nam to na zapewnienie ciągłości opieki medycznej

Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych administratorowi danych.

Podanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z ustawy jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji świadczenia.

Czas, w jakim VitalAire Sp.z o.o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe będzie uzależniony od celu, w jakim poszczególne dane są gromadzone:

 • W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej, prawny okres przechowywania Państwa danych wynosi 20 lat od dnia dokonania w dokumentacji medycznej ostatniego wpisu.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu realizacji umowy lub zapewnienia odpowiedniej jakości produktów i usług, Państwa dane będą przechowywane do roku od rozwiązania umowy, której są Państwo stroną.

Bierne zbieranie danych osobowych 

Niektóre dane osobowe przechowywane na naszym serwerze podają Państwo dobrowolnie w trakcie wypełniania formularzy online, podczas gdy inne dane zbierane są automatycznie.

Aby poprawić jakość związaną z przeglądaniem naszej strony internetowej oraz dla celów statystycznych, VitalAire Sp. z o.o. automatycznie zbiera pewne dane, kiedy użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe. Do takich danych należą:
Państwa adres IP:

 • adres IP jest przypisany do komputera przez Państwa dostawcę usług internetowych, aby mogli Państwo korzystać z sieci,
 • data i godzina Państwa odwiedzin oraz oglądane przez Państwa strony,
 • dane na temat Państwa systemu operacyjnego oraz wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
 • Państwa login, jeśli przeglądają Państwo zastrzeżone obszary strony internetowej,
 • Państwa historia przeglądania stron należących do VitalAire Sp. z o.o. oraz czas trwania Państwa połączenia.

W zależności od danego przypadku, przetwarzamy takie dane po uzyskaniu Państwa zgody, kiedy prawo tego wymaga (na przykład, gdy umieszczenie plików cookies na terminalu wymaga uzyskania Państwa zgody) lub w naszym uzasadnionym interesie polegającym na przygotowaniu strony internetowej i poprawie jej wydajności.

Zalecamy także zapoznanie się z naszą stroną na temat plików cookies.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom leczniczym współpracującym z VitalAire Sp.zo.o. w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
 • podmiotom współpracującym z VitalAire Sp.z o.o. w celu realizacji umowy;
 • naszym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających VitalAire Sp.z o.o w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • osobom upoważnionym przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta
 • w razie konieczności - organom administracji publicznej czy też Narodowemu Funduszowi Zdrowia lub innemu podmiotowi finansującemu świadczenia opieki zdrowotnej;
 • spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Air Liquide S.A.

 

Jeśli dane zostaną ujawnione wskazanym wyżej podmiotom, odbędzie się to w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwa wymiany informacji.

Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie rozwiązań IT lub hostingowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein). Zapewniamy jednak, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Air Liquide a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską 
Co więcej, ze względu na międzynarodowy wymiar grupy i jej organizację, VitalAire Sp. z o.o. przekazuje Państwa dane osobowe w ramach należących do niej podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejsze transfery są objęte „Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi” zatwierdzonymi przez właściwe organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Można się z nimi zapoznać, klikając w ten link.

Poufność zebranych danych

VitalAire Sp.z o.o. wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do konkretnych, wyżej opisanych celów. Informacje, które Państwo podają, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z Państwa kontaktami w charakterze klienta z VitalAire lub jedną ze spółek wchodzących w skład grupy Air Liquide. Informacje te w żadnym wypadku nie będą ujawniane ani sprzedawane żadnej stronie trzeciej dla celów komercyjnych lub związanych z pozyskiwaniem nowych klientów.

Państwa prawa związane z Państwa danymi osobowymi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, które Państwa dotyczą, prawo do wniesienia sprzeciwu, z powodów dotyczących konkretnej sytuacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawo do stawiania wytycznych dotyczących losu danych osobowych po Państwa śmierci.

Ponadto, w niektórych przypadkach mogą Państwo zażądać udostępnienia powierzonych nam danych osobowych lub, jeśli to możliwe, przesłania ich bezpośrednio do innego administratora. W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych wymagających zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed jej wycofaniem.

Wszelkie wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw można składać u wyznaczonego przez VitalAire Sp.z o.o. Inspektora ds. Ochrony Danych.

 • Zwykłą pocztą:
  Laurence Thomazeau, Data Protection Officer
  75, quai d’Orsay - 75007 Paryż, Francja
 • wysyłając e-maila pod adres: daneosobowe@airliquide.com
 • lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia roszczenia do właściwego organu nadzorczego.

Zmiany

VitalAire Sp. z.o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszych warunków w każdej chwili. Wszelkie zmiany będą zaznaczane na stronie internetowej i rekomendujemy zapoznanie się z niniejszymi warunkami każdorazowo przy odwiedzaniu strony internetowej VitalAire SP.z o.o. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej.