Przejdź do treści

Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych - zakończenie badania

Możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne

W dniu 4 lutego VitalAire Polska oficjalnie zakończył badanie naukowe ‘Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych - możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne’.

   Na początku lutego tego roku VitalAire Polska zakończył prowadzenie badania obserwacyjnego “Telemonitoring chorych leczonych nieinwazyjną wentylacją mechaniczną w warunkach domowych - możliwości aplikacji, organizacja opieki i efekty kliniczne”. Badanie miało na celu analizę wpływu telemonitoringu na jakość wentylacji u pacjentów już leczonych, za pomocą nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz u pacjentów rozpoczynających terapię.

Drugim celem projektu było opracowanie, wraz z zespołem medycznym, właściwego protokołu reakcji na tzw. alarmy z telemonitoringu, które powiadamiają o nieprawidłowych parametrach stosowania terapii oraz odstępstwach od normy w parametrach oddechowych.

Do badania zostało zrekrutowanych ponad 150 pacjentów z dwóch ośrodków wentylacyjnych w Polsce: VitalAire Polska  oraz Betamed. Prowadzone ono było przez lekarzy pulmonologów oraz anestezjologów, niezwykle doświadczonych w terapii domowej wentylacji mechanicznej.

W trakcie półrocznego okresu obserwacji chorego, analizowane były odczyty z telemonitoringu przez specjalnie utworzony zespół pielęgniarski w ramach Centrum Telemonitoringu.

Zespół ten podejmował stosowne interwencje - kontakt z pacjentem lub rodziną, kontakt z pielęgniarką lub lekarzem prowadzącym. Każda interwencja była rejestrowana i opisywana.

Ponadto u pacjentów zostały przeprowadzone dodatkowe badania w warunkach domowych takie, jak: gazometria i pulsoksymetria całonocna, a także szereg ankiet badających jakość życia pacjenta oraz jego stan zdrowia i stopień samodzielności.

Wyniki końcowe badania obserwacyjnego będą opublikowane w czerwcu tego roku. Znane są już natomiast wyniki śródokresowe, które pokazują pozytywne trendy obserwacji. Pierwszorzędowym celem badania była ocena wpływu telemonitoringu na jakość NIV (non-invasive ventilation), w zakresie: compliance, czyli przestrzegania zaleceń odnośnie czasu stosowania terapii (liczba godzin/dobę), wielkości przecieków (leaks) oraz obecności zdarzeń oddechowych podczas snu (bezdechy, spłycenia oddechu). Wszystkie powyższe parametry polepszyły się zarówno u pacjentów już stosujących NIV (non-invasive ventilation), jak i u pacjentów rozpoczynających terapię. Polepszyły się również parametry wymiany gazowej. 

Końcowe wyniki badania obejmą również dane dotyczące pracy samego Centrum Telemonitoringu, a więc ilości przeanalizowanych alarmów, czasu i kosztu pracy. 

Jako sponsor badania, VitalAire Polska  ma nadzieję, iż uzyskane wyniki będą stanowiły pomoc w ugruntowaniu telemonitoringu w codziennej praktyce klinicznej i mogą dać podwaliny do redefiniowania modelu opieki nad chorymi leczonymi NIV w warunkach domowych w Polsce w przyszłości.